Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові поняття теорії  алгоритмів, способи їх представлення. Класифікація алгоритмів та розв’язання класичних моделей обробки даних.

Навчальна дисципліна «Основи алгоритмізації і програмування» спрямована на підготовку фахівців, що володіють основними алгоритмічними конструкціями, здатні складати алгоритми розв’язування задач та програмувати їх, готові до професійного та особистісного розвитку. Зміст курсу передбачає формування уявлень про способи представлення інформації в пам’яті комп’ютера, основні алгоритмічні конструкції та способи їх реалізації мовою C++, основні типи даних та елементи мови C++.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи алгоритмізації і програмування” є формування компетенцій щодо основ розробки алгоритмів розв’язування прикладних задач та оволодіння основами програмування.

В результаті навчання студенти будуть

знати:

основи алгоритмізації та програмування;

способи розв’язання базових алгоритмічних задач і принципи побудови відповідних інформаційних (зокрема, математичних) моделей,

загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп'ютера з використанням програмного забезпечення загального та навчального призначення.

вміти:

аналізувати відомі методи побудови алгоритмів та визначати найоптимальніші з них для розв’язування конкретної задачі;

тестувати складені алгоритми;

працювати з інтегрованим середовищем програмування;

використовувати базові техніки програмування.

розв’язувати змістовні задачі різного рівня складності, користуючись відомими теоретичними положеннями, математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою.

Переддипломна практика є завершальним етапом програми підготовки здобувачів освіти за другим (магстерським) рівнем.

Під час проходження практики студент повинен виконати самостійне наукове дослідження, творчо застосовуючи теоретичні знання, набуті під час навчання, для вирішення широкого кола завдань забезпечення інформатизації навчального процесу.

Інформаційно-аналітичні матеріали практики складають основу магістерської роботи.

Нормативна навчальна дисципліна "Інтелектуальний аналіз даних” є складовою циклу професійної  підготовки фахівців освітнього ступеня магістр та спрямована на формування у майбутніх фахівців вміння виявляти знання в даних, тобто вивчає процес знаходження нових, дійсно корисних знань у різноманітних сховищах даних.

Нормативна навчальна дисципліна підготовки магістра галузі знань 01 Освіта, спеціальності 014 Середня освіта, за освітньою програмою Інформатика та галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології за освітньою програмою Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Дисципліна «Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін програми підготовки магістра. Спрямована на отримання студентами знання та вміння практично застосовувати прикладне програмне забезпечення, що розглядається в курсі, обґрунтовувати вибір програмного забезпечення для обробки спеціалізованої інформації.


Мета навчальної дисципліни: вивчення сучасних теоретичних, методичних і програмних основ розробки інформаційних систем (ІС) та систем програмування (СП)