Курс  «Тригонометрія та її застосування» забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на поглиблення знань майбутніх фахівців про тригонометричні  функції та обернені тригонометричні функції. Мета навчальної дисципліни: систематизувати та поглибити знання майбутніх фахівців про основні методи розв’язування тригонометричних рівнянь та нерівностей.Завдання: навчити студентів розв’язувати тригонометричні рівняння та нерівності, доводити тригонометричні тотожності і нерівності та застосовувати їх при розв’язуванні різноманітних задач.


Практика засвідчує, що ефективність управління та регулювання розвитку в соціальних та економічних системах значно підвищується за умови попереднього проведення системного аналізу. Ідентифікація систем з середовища, виявлення системоутворюючих факторів а також ключових чинників середовища, котрі визначають поведінку системи є складовими більшості прикладних методик системного аналізу. Формування в студентів спеціальних знань щодо проведення аналізу соціальних та економічних явищ і процесів, умов їх розвитку та функціонування, а також прогнозування їх розвитку та вироблення на їх основі науково-обгрунтованих рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень є можливим за умови вивчення даного курсу. Також метою навчальної дисципліни «Теорія систем» є: ознайомлення та оволодіння основними математичними поняттями, теоретичними положеннями і методами сучасної теорії диференціальних рівнянь, уміння будувати і досліджувати математичні моделі динамічних процесів з врахуванням природи реальних фізичних систем.

Дисципліна «Методика навчання математичних дисциплін з основами лекторської майстерності» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців із основними методиками навчання математичних дисциплін. Базис даної дисципліни виконує інтегративну функцію у процесі підготовки майбутнього викладача математики та встановлює зв’язки між цілим рядом дисциплін психолого-педагогічної та предметної підготовки.

«Все, що не можна виразити у цифрах, -

не наука, а просто думка»

(Р.Хайнлайн, американський письменник)


Дисципліна «Методологія  та філософія математики» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін, сприяє зростанню методологічної підготовки студентів, осмисленню ними логічних, історичних та філософських основ математики, розумінню закономірностей розвитку математики як науки.


До змісту даного курсу включені знання з різних областей наук: педагогіки, психології, фахових методик, сучасних інноваційних технологій. Підготовка майбутнього викладача  до професійної діяльності передбачає ознайомлення з сучасними досягненнями і проблемами, що стосуються всіх рівнів і видів інноваційної освіти, як аудиторної підготовки, так і дистанційної освіти та навчання упродовж всього життя. В основі навчальної дисципліни покладено проблемно-дослідницький підхід до організації пізнавальної діяльності студентів, розвиток здібностей до творчої професійної діяльності, зв'язок і організацію навчання з рівнем формування професійних компетентностей.


Вивчення дисципліни «Сучасні методики навчання у вищій школі» призначений для встановлення закономірностей педагогічного процесу вищої школи і активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Керуючись законами реалізації нових педагогічних технологій, студенти зможуть здійснювати їх втілення в практику навчального процесу, враховуючи всі супровідні чинники.

Дисципліна «Теорія випадкових процесів» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на формування в майбутнього фахівця основних понять, теоретичних положень і методів сучасної теорії випадкових процесів та вміння застосувати їх до розв’язання фізичних та інших прикладних задач. 

Кількість кредитів: 4. 

Форма контролю: екзамен. 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення та оволодіння основними математичними поняттями, теоретичними положеннями і методами сучасної теорії випадкових процесів, уміння будувати і досліджувати математичні моделі стохастичних за своєю природою фізичних явищ. 

Програмні результати навчання: 

Магістр повинен знати: основні поняття загальної теорії випадкових процесів; визначення випадкового процесу, траєкторії, закону розподілу; визначення та основні властивості ланцюгів Маркова; визначення та властивості головних типів випадкових процесів; визначення марковського процесу; рівняння Чепмена-Колмогорова; визначення та властивості випадкових процесів з незалежними приростами; Пуассонівські процеси; процес Вінера; процеси загибелі та розмноження; застосування в системі масового обслуговування; кореляційний аналіз випадкових процесів; неперервність, диференціювання та інтегрування випадкових процесів; визначення та властивості стаціонарних випадкових процесів. 

Магістр повинен вміти: знаходити матриці переходу для ланцюгів Маркова; обчислювати граничні ймовірності для ланцюгів Маркова з дискретним та неперервним часом; доводити ергодичну теорему Маркова; класифікувати стани дискретних ланцюгів Маркова; доводити теорему солідарності та критерій зворотності; виражати n-вимірний закон розподілу процесу Маркова через одновимірні та двовимірні закони розподілу; виводити рівняння Чепмена-Колмогорова; використовувати диференціальні рівняння Колмогорова; класифікувати випадкові процеси; обчислювати основні характеристики випадкових процесів: функцію розподілу, щільність, кореляційні функції; знаходити спектральні зображення стаціонарних випадкових процесів

Курс "Математична економіка" є дисципліною для магістрів спеціальності "Математика", що викладається в 10 семестрі в загальному обсязі 108 годин. Призначення курсу - дати студенту знання основних принципів та методів побудови математичних моделей економічних явищ та процесів, включаючи основні аналітичні теорії як мікроекономіки (теорія споживання, теорія виробництва), так і макроекономіки (моделі типу "витрати-випуск"). На основі курсу студент набуває вміння використовувати результати описово-інструментального напряму економічної теорії для побудоваи та аналізу аналітичних моделей економічних явищ, чисельних розрахунків та виробленню практичних висновків на цій основі.

Дисципліна забезпечує професійний розвиток магістра та спрямована на ознайомлення майбутніх фахівців із основними методиками навчання математичних дисциплін з основами лекторської майстерності.

«Теорія диференціальних рівнянь та динамічних систем» нормативна навчальна дисципліна, з переліку фахової підготовки магістрів математиматиків спрямована на формування в майбутнього математика-дослідника основних понять, теоретичних положень і методів сучасної теорії диференціальних рівнянь та динамічних систем та вміння застосувати їх до розв’язання фізичних та інших прикладних задач.

Метою викладання дисципліни є: ознайомлення та оволодіння основними математичними поняттями, теоретичними положеннями і методами сучасної теорії диференціальних рівнянь, уміння будувати і досліджувати математичні моделі динамічних процесів з врахуванням природи реальних фізичних систем.