Наукові гуртки

Науково-дослідна робота студентів – це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання всіх студентів навичкам наукових досліджень відповідно до обраної спеціальності в рамках навчального процесу та поза ним. Для виконання цих заходів створюються студентські наукові гуртки та проблемні групи.

Студентський науковий гурток – це добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідного наукового напрямку діяльності кафедри. Студентські наукові гуртки це початкова форма оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження.

Проблемна група – це добровільне об’єднання студентів при кафедрі, учасниками якого є здібні й талановиті в науковій роботі студенти за основними науковими проблемами наукової діяльності кафедри. Проблемні групи є вищим ступенем організації науково-дослідної роботи студентів. Перевагою такої форми науково-дослідної роботи є можливість вивчення обраної теми ґрунтовніше і різнобічніше. Об’єктом наукового дослідження може бути проблема, якою займається науковий керівник цієї групи.

На кафедрі комп’ютерних наук та кібербезпеки функціонує два студентських наукових гуртки та шість проблемних груп з тематики, що відносяться до спеціалізації кафедри.

СТУДЕНТСЬКІ  НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ ТА НАУКОВІ ГУРТКИ НА 2022-2023 НАВЧ.РІК

Назва наукововї проблемної групи: «Сучасні методи організації баз даних»

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Булатецька Леся Віталіївна

Контакти: Bulatetska.Lesya@vnu.edu.ua

Назва наукового гуртка: «Методи налагодження апаратного й програмного забезпечення та адміністрування операційних систем і комп’ютерних мереж»

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Булатецький Віталій Вікторович

Контакти: Bulatetsky.Vitaly@vnu.edu.ua

Назва наукового гуртка: «Шкідливе програмне забезпечення»

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, доцент Глинчук Людмила Ярославівна

Контакти: Hlynchuk.Ludmila@vnu.edu.ua

Назва проблемної наукової групи: «Тренди веб-дизайну і сучасні технології верстки»

Науковий керівник: старший викладач Павленко Юлія Степанівна

Контакти: Pavlenko.Yulya@vnu.edu.ua

Назва наукової проблемної групи: «Методи ігрового штучного інтелекту»

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат наук, доцент  Мамчич Тетяна Іванівна

Контакти: Mamchych.Tetyana@vnu.edu.ua

Назва наукової проблемної групи: «Програмування в прикладних задачах»

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат наук, доцент  Гришанович Тетяна Олександрівна

Контакти: Hryshanovych.Tatiana@vnu.edu.ua

Назва наукової проблемної групи: «Корпоративна безпека»

Науковий керівник: старший викладач, Жигаревич Оксана Костянтинівна

Контакти: Zhyharevych.Oksana@vnu.edu.ua

Назва наукової проблемної групи: «Цифрова безпека даних та кібербезпека в умовах Воєнного стану».

Науковий керівник: асистент Жолоб Ярослав Володимирович

Контакти: Zholob.Yaroslav@vnu.edu.ua

У роботі наукових гуртків та проблемних груп задіяно 30-40 здобувачів вищої освіти. До накової роботи залучено усіх магістрантів кафедри. Працюючи в групах здобувачі освіти готують публікації у наукові фахові видання, доповіді на конференції, обмінюються досвідом.

Ступін Андрій приймав участь у міжнародному рецензованому семінаріComputer Science & Software Engineering (CS&SE@SW 2021). В результаті опублікована робота, яка проіндексована в Scopus.

За результатами роботи наукових гуртків та проблемних груп опубліковано три статті у фаховому журналі  «Кібербезпека: освіта, наука, техніка»; підготовлено одну публікацію в фаховий журнал «Фізика. Освітні технології».

Здобувачі приймали участь у наступних конференціях:

  • ІІ Всеукраїнська  науково-технічна конференція Комп’ютерні ігри та мультимедіа як інноваційний підхід до комунікації
  • V міжнародній науково-практичній конференції Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук
  • міжнародна наукова інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки Світ наукових досліджень
  • ІV міжнародна науково-практична конференція ІТ-професіоналів та аналітиків комп’ютерних систем ProfIT Conference
  • ХІ міжнародна науково-практична конференція Математика. Інформаційні технології. Освіта
  • І міжнародна благодійна науково-практична конференція Together united: науковці проти війни
  • VІ міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень
  • науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів Стан, досягнення та перспективи інформаційних систем і технологій.

За результатами опубліковано 37 доповідей представлених на конференціях.

Робота проблемних груп та наукових гуртків проводилася в тісній співпраці з іншими науковими гуртками, які діють на кафедрі та в університеті. Спільно з Лабораторією цифрових технологій у праві юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки було проведено вебінар “Захист інформації та безпека в соцмережах”. Галушка Юрій став переможцем І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021/2022 н.  у галузі “Комп’ютерні науки” із розробкою “Реалізація нейронної мережі із використанням бібліотеки TensorFlow” (наказ ректора ВНУ ім. Лесі Українки від 19 серпня 2022 р. № 246-з).

В межах роботи гуртків було розроблено та розгорнуто сайт кафедри  (http://cs.vnu.edu.ua/) на сервері кафедри. На ще одному сервері кафедри було розгорнуто портал дистанційного навчання Moodle (https://moodle-cs.vnu.edu.ua/).